دوره‌‌ حضوری

در ادامه دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه

ثبت نام مجموعه دوره‌های آموزش نرم‌افزار آغاز شد

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره Adobe Photoshop CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe Premiere CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe Premiere CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe After Effects CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe After Effects CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره نرم افزار Adobe Audition CC

دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه برگزار می شود

ثبت نام ترم دوم دوره جامع مستندسازی آغاز شد

دوره جامع مستندسازی (ترم 2) پاییز 96

ثبت نام دوره «گفتار متن در فیلم مستند» آغاز شد

دوره جامع مستندسازی (ترم 2) پاییز 96

ثبت نام دوره «فن مصاحبه در فیلم مستند» آغاز شد