فیلم

فیلم‌های مجموعه مقاله‌های سینما و موسیقی

فیلم۱ | موسیقی فیلم در دوران سینمای صامت

نظرات برگزیدگان راجع به نخستین جشنواره تلگرامی نگاه مردم

گزارش تصویری اختتامیه نخستین جشنواره تلگرامی نگاه مردم + گفتگو با برگزیدگان

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | تاملی بر تفاوتهای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در مواجهه با فیلم و کتاب

سینما و معماری

درس ۱ سینما و معماری – فیلم ۱: ازدحام

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم «کنستانتین»

آثار برگزیده جشنواره تلگرامی نگاه مردم

حمید کاظمی – نقد فیلم سد معبر

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر دانشور۱: مساله محوری در مقابل موضوع محوری در تدریس تفکر و سواد رسانه ای

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد ۱ | تفاوت تماشای فیلم و خواندن کتاب

فیلمهای کتاب تفکر و سواد رسانه ای

درس۲ کتاب تفکروسوادرسانه ای-فیلم۱: پیش به سوی عصر رسانه

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد ۱ | سینما و تلویزیون چه تفاوتی دارند؟