فیلم

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | معرفی فیلم و کتاب فارنهایت ۴۵۱

سینما و معماری

درس ۱ سینما و معماری – فیلم ۲: جنون

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

آموزش تحلیل فیلم با محوریت سکانس کلیدی رهایی از شائوشنک

فیلم‌های کتاب سواد رسانه‌ای

درس۲ کتاب تفکروسوادرسانه ای-فیلم۱: پیش به سوی عصر رسانه

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر دانشور۲: چگونه امتحان تفکروسوادرسانه ای بگیریم؟

فیلم‌های مجموعه مقاله‌های سینما و موسیقی

فیلم۱ | موسیقی فیلم در دوران سینمای صامت

نظرات برگزیدگان راجع به نخستین جشنواره تلگرامی نگاه مردم

گزارش تصویری اختتامیه نخستین جشنواره تلگرامی نگاه مردم + گفتگو با برگزیدگان

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | تاملی بر تفاوتهای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در مواجهه با فیلم و کتاب

سینما و معماری

درس ۱ سینما و معماری – فیلم ۱: ازدحام

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم «کنستانتین»