فیلم

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر دانشور۵: سطوح چهارگانه آموزش سوادرسانه‌ای

سینما و معماری

درس ۴ سینما و معماری – فیلم ۱: زنگ تفریح

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر دانشور۴: دانش آموزِ ایدئال بعداز کلاس شما

فیلم‌های مجموعه مقالات سینما و موسیقی

فیلم ۳ | موسیقی فیلم «الکساندر نوسکی»

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | تعریف داستان فارنهایت ۴۵۱

سینما و معماری

درس ۲ سینما و معماری – فیلم ۱: ایوان مخوف

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

آموزش تحلیل فیلم – بخشی از فیلم لئون حرفه ای

فیلم‌های کتاب سواد رسانه‌ای

درس ۳ کتاب سوادرسانه ای- فیلم۱: سوادرسانه ای در ۱ دقیقه

فیلم‌های کتاب سواد رسانه‌ای

درس۲ کتاب تفکر و سواد رسانه ای- فیلم۳: شغل دروغین

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر دانشور۳: نگاهی کلی به دروس وفصول کتاب سوادرسانه‌ای