فیلم

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

آموزش تحلیل فیلم – بخشی از مستند باراکا

ویژه معلمان تفکر و سواد رسانه ای

بسته کامل فیلم مجموعه دوره های «چگونه کتاب تفکر و سوادرسانه‌ای را تدریس کنیم؟»

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر حسینی۲: متن، زیرمتن وفرامتن چه تفاوتی باهم دارند؟

به همراه گفتگو با رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی المپیاد

گزارش تصویری برگزاری مرحله اول نخستین المپیاد بین المللی سواد رسانه ای

با توضیحاتی پیرامون چرایی و چگونگی برگزاری نخستین دوره المپیاد صورت گرفت

گفتگو با دبیر المپیاد بین المللی سواد رسانه ای در برنامه عصرانه

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم “جدایی نادر از سیمین”

کلیپ‌های تربیت مدرس سواد راسانه‌ای

دکتر حسینی۱: منطق CML در طراحی کتاب تفکروسوادرسانه ای

سینما و معماری

درس ۴ سینما و معماری – فیلم ۲: سقوط

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم ماتریکس