کلاس درس

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس نهم: زاویه دوربین با افق ۱

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس هشتم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۲

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس هفتم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۱

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس هشتم: زاویه نگاه (POV)

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس ششم: تفاوت محدودیت‌های تدوین در سینمای مستند و داستانی

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس هفتم: نمای بسته

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس پنجم: محدودیت‌های تدوین در بیانِ سینمایی

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس ششم: نمای میانی

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس چهارم: کمک به فرآیند تولید

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس پنجم: نمای باز