کلاس درس

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس چهاردهم: انواع پایه‌های دوربین ۱

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سیزدهم: انواع برش تدوینی ۱

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس سیزدهم: انواع حرکت‌های دوربین

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس دوازدهم: نماهای ساختاری و تدوینی

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس دوازدهم: نمای معکوس

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس یازدهم: انواع نماها در تدوین ۱

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس یازدهم: نمای روی شانه

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس دهم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۴

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس دهم: زاویه دوربین با افق ۲

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس نهم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۳