کلاس درس

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس دوازدهم: نماهای ساختاری و تدوینی

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس دوازدهم: نمای معکوس

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس یازدهم: انواع نماها در تدوین ۱

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس یازدهم: نمای روی شانه

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس دهم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۴

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس دهم: زاویه دوربین با افق ۲

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس نهم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۳

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک‌های تصویربرداری | درس نهم: زاویه دوربین با افق ۱

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس هشتم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۲

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس هفتم: آشنایی با اصطلاحات عمومی تدوین و سینما ۱