کلاس درس

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس چهارم: حرف ت

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس سی و هفتم: دیافراگم یا قدرت جمع آوری نور در عدسی

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و سوم: تعیین رئوس مطالب در نقد فیلم

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و نهم: پیش‌نیازهای تولیدی تدوین: فیلم‌نامه ۱

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس سوم: حرف پ

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس سی و ششم: پرسپکتیو و فاصله کانونی

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و دوم: سبک و ساختار متن تحلیلی

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و هشتم: تاریخچه ای از تدوین ۴

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس دوم: حرف ب

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس سی و پنجم: فاصله کانونی و اندازه کادر