کلاس درس

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس پنجم: حرف ج

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس سی و هشتم: عمق میدان

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و چهارم: واژگان مناسب و شیوه بیان ملموس

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سی ام: پیش‌نیازهای تولیدی تدوین: فیلم‌نامه ۲

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس چهارم: حرف ت

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس سی و هفتم: دیافراگم یا قدرت جمع آوری نور در عدسی

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس بیست و سوم: تعیین رئوس مطالب در نقد فیلم

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و نهم: پیش‌نیازهای تولیدی تدوین: فیلم‌نامه ۱

سیری بر اصطلاحات کاربردی سینما

اصطلاحات کاربردی سینمایی | درس سوم: حرف پ

سیر تکنیک‌های تصویربرداری‌ دیجیتال

تکنیک های تصویربرداری | درس سی و ششم: پرسپکتیو و فاصله کانونی