مطالعات سینما

سینما و معماری

درس ۲ سینما و معماری – فیلم ۱: ایوان مخوف

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

آموزش تحلیل فیلم – بخشی از فیلم لئون حرفه ای

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | معرفی فیلم و کتاب فارنهایت ۴۵۱

سینما و معماری

درس ۱ سینما و معماری – فیلم ۲: جنون

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

آموزش تحلیل فیلم با محوریت سکانس کلیدی رهایی از شائوشنک

فیلم‌های مجموعه مقاله‌های سینما و موسیقی

فیلم۱ | موسیقی فیلم در دوران سینمای صامت

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | تاملی بر تفاوتهای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در مواجهه با فیلم و کتاب

سینما و معماری

درس ۱ سینما و معماری – فیلم ۱: ازدحام

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم «کنستانتین»

آثار برگزیده جشنواره تلگرامی نگاه مردم

حمید کاظمی – نقد فیلم سد معبر