مطالعات سینما

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

بخشی از فیلم ماتریکس

سینما و معماری

درس ۴ سینما و معماری – فیلم ۱: زنگ تفریح

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس شانزدهم: تحلیل فیلم با رویکرد ملی

سیری بر نگارش تحلیل فیلم

نگارش تحلیل فیلم | درس پانزدهم: تحلیل فیلم با رویکرد تاریخی

فیلم‌های مجموعه مقالات سینما و موسیقی

فیلم ۳ | موسیقی فیلم «الکساندر نوسکی»

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | تعریف داستان فارنهایت ۴۵۱

سینما و معماری

درس ۲ سینما و معماری – فیلم ۱: ایوان مخوف

فیلم‌های سیر نگارش تحلیل فیلم

آموزش تحلیل فیلم – بخشی از فیلم لئون حرفه ای

نقد فیلم نوجوان در برنامه یه حبه نقد

یه حبه نقد۱ | معرفی فیلم و کتاب فارنهایت ۴۵۱

سینما و معماری

درس ۱ سینما و معماری – فیلم ۲: جنون