یلدا قشقایی

نقد سینمایی

«گیتا» ملودرام فاخری در پاسداشت خانواده و مادرانگی