ویشکا آسایش

از نقدهای جشنواره نگاه مردم

پیمان قاسم خانی و خوب، بد، جلفش