نقد فیلم یادم تو را فراموش

پرونده ویژه جشنواره فجر 35/ پایانی

من فیلم می سازم پس هستم!