معرفی فیلم خوب، بد، جلف

از نقدهای جشنواره نگاه مردم

پیمان قاسم خانی و خوب، بد، جلفش