محمدمهدی صادقی

ویژه مدرسان سواد رسانه ای توسط باشگاه سواد رسانه ای و مدرسه آینه برگزار می شود

نخستین دوره آموزش «موضوعی» سواد رسانه ای

نخستین دوره موضوعی سواد رسانه ای

دوره سواد بازیهای رایانه ای