قاب بندی چیست

تاثیر قاب بندی بر روایت قصه

چگونه قاب هایی ببندیم که توان داستان گویی داشته باشند؟