سواد بازیهای رایانه ای

ویژه مدرسان سواد رسانه ای توسط باشگاه سواد رسانه ای و مدرسه آینه برگزار می شود

نخستین دوره آموزش «موضوعی» سواد رسانه ای

نخستین دوره موضوعی سواد رسانه ای

دوره سواد بازیهای رایانه ای

نخستین دوره موضوعی سواد رسانه ای

دوره سواد بصری در سینما

تاملی بر بازی های ویدیوئی و رایانه ای

بازی بازی نیست – قسمت دوم