سارا بهرامی

نقد و بررسی

«خانه ای در خیابان چهل و یکم» و ضدیت با قصاص

نقد سینمایی

«گیتا» ملودرام فاخری در پاسداشت خانواده و مادرانگی