دکتر سید محسن بنی هاشمی

باشگاه مدرسان سواد رسانه ای برگزار می کند

آغاز ثبت نام سومین رویداد «چگونه کتاب تفکر و سواد رسانه ای را تدریس کنیم؟»