دوره های مدرسه آینه

در ادامه دوره‌های پاییزه مدرسه هنر و رسانه آینه

ثبت نام مجموعه دوره‌های آموزش نرم‌افزار آغاز شد

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe Premiere CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe Premiere CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره پیشرفته Adobe After Effects CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره مقدماتی Adobe After Effects CC

دوره‌های آموزش نرم‌افزار پاییز 96

دوره نرم افزار Adobe Audition CC