حمید فرخ نژاد

نقد فیلم گشت 2

توالی لودگی

از نقدهای جشنواره نگاه مردم

پیمان قاسم خانی و خوب، بد، جلفش

نقد فیلم هیهات

دریغی برای هیهات