انیمیشن balance

یادداشتی درباره فیلم کوتاه تعادل

خودخواهی بشر در صفحه متعادل هستی