امیرحسین خیراندیش

یادداشتی درباره فیلم کوتاه تعادل

خودخواهی بشر در صفحه متعادل هستی

در آستانه اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم مدرسه

اعلام اسامی آثار بخش رقابتی جشنواره مدرسه توسط هیات انتخاب مدرسه آینه