آموزش تدوین

در راستای دوره های ترم زمستان مدرسه آینه برگزار می شود

تمدید ثبت نام دوره آموزش مبانی تدوین و نرم افزار Adobe premiere آغاز شد

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیست و یکم: آشنایی با تدوین تداومی و تدوین غیرتداومی

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس بیستم: انواع انتقالات تصویری ۳

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس شانزدهم: انواع برش تدوینی ۴

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس چهارم: کمک به فرآیند تولید

سیر دروس تدوین مقدماتی

تدوین مقدماتی | درس سوم: خلق معنی و ساختار