بایگانی مطالب

درس ۳ کتاب سوادرسانه ای- فیلم۱: سوادرسانه ای در ۱ دقیقه

درس۲ کتاب تفکر و سواد رسانه ای- فیلم۳: شغل دروغین

دکتر دانشور۳: نگاهی کلی به دروس وفصول کتاب سوادرسانه‌ای

یه حبه نقد۱ | معرفی فیلم و کتاب فارنهایت ۴۵۱